Soal Ulangan Akhir Sekolah Bahasa Jawa


ULANGAN AKHIR SEKOLAH BESERTA KUNCI JAWABAN
MUATAN LOKAL BAHASA JAWA                                                  
KELAS VI (ENAM) Berilah Tanda Silang pada jawaban yang benar!1.    Golekno kertas .... kanggo nulis layang
     a. sagegem            b. salembar         c. salusin          d. satumpuk

2. Menehi sumbangan marang wong sugih, paribahasane ....
a.    Ngadekake bolah teles
b.    Kebo kabotan sungu
c.    Nguyahi segara
d.    Kacang ora ninggal lanjaran

3. Juru tulis ana kelurahan arane ....
    a.    Klerek                   b. lurah                      c. carik                           d. bayan

4. Prabu Kresna iku Ratu ing....
   a. Dwarawati      b. Mandura      c. Ngastina     d. Ngalengka

5. Embah ngombe jamu beras kencur,
     Basa ing duwur kelebu basa .....
     a. ngoko lugu      b. kra              c. Krama inggil    d. krama alus

6. Gegaman Raden werkudara iku arane ....
   a.    Gada Rujak Pala      b. Panah pasopati    c. Gada Wesikuning   d. Kalimasada

7. Tembung garba “Lagyantuk” asale saka tembung
    a. lagi + intuk    b. lagi + antuk   c. lagi + ngantuk   d. lagi+ iantuk

8.  Anake bandeng arane ......
    a. sawiyah        b. nener       c. kampret     d. beyes

9. Olehe nyambut gawe direwangi adus keringet. Adus keringet tegese ...
a.    ngrekosa                b. temenan          c. adus banyu      d. seneng banget

10.Urip ing alam donya kudu sayuk ......
a.    sak kancane    b. rukun       b. guyup    d. gotong royong

11. Gegayuhan kang mokal kelakone
       Paribahasane seng bener ...
a.    cebol nggayuh lintang
b.    kuthuk marani sundhuk
c.    ana raga ana rupa
d.    kacang ora ningga lanjaran

13. Tembung Lunglit mathuk karo tembung ......
a.    sirah           b. awak    c. panganan           d. rasa

14. Tandha-tandha wancine esuk yaiku ......
a.    lawakalong pada delik
b.    ing pedesan wiwit obah
c.    rembulane wis jebul
d.    jago kluruk rame kapiyarsi

15. Raseksa, Diyu, Denawa, Sitya. Tembung iku dasanamane....
      a. yuyu         b. dewa        c. ratu       d. buta

16.     Manuk emprit nuthuki pari, dadi murid kudu sing ....
a. meri            b. medeni         c. wani        d. taberi

17. Bareng wis makmur, lali marang sadulur.
       Ukara  ing duwur mawa purwankanthi guru .....
   a.       Sastra               b. swara        c. basa         d. lumaksita 

18.  Tala arane omahe tawon, yen sundhung arane omahe .....
       a. celeng          b. macan       c. bantheng              d. warak

19. Gamane ula arane wisa, yen gamane lele arane ...
a.    Patil                 b. supit           c. jalu            d. sungu

20. Bagus ....... kebo, sikile suwek
   a. disundang        b. nyundang      c. kesundang    d. tak sundang

21. Ukara Tanduk kang bener ing ngisor iki yaiku .....
   a. aku di dukani bu Guru
   b. buku cerita tak waca
   c. aku nggawa buku gambar
   d. buku di waca aku

22. Wit kapuk arane randhu, yen wit pohung arane .....
   a. tebon            b. damen             c. rendeng             d. bonggol

23. Kembang jambu arane karuk, yen kembang duren arane .....
    a. dlongop      b. maya       c. celung       d. karuk

24. Golek banyu bening tegese ....
   a. golek banyu sing beneng
   b. golek pitutur sing apik
   c. golek banyu sumur
   d. golek banyu ledheng

25. Kang Njoget tangane nggandhewa ....
    a. dawa          b. cedhak    c. cekak        d. pinenthang

26. Wah ... tulisane kaya cakaran pitik tegese ....
   a. tulisane morat marit
   b. tulisane apik banget
   c. tulisane ala banget
   d. tulisane rapi banget

27. Ing Sekolaha bapak lan ibu guru mulang murid muride.
     Seng dadi jeejer yaiku :
a.       Ing sekolahan     c. bapak lan ibu guru
b.      Mulang            d. murid-murude 

28. Yen awan padang. Tembung padang kosok baline ....
     a. terang        b. peteng       c. cahyo    d. padang jingglang

29. Malinge olehe nyolong kebengen, mulo konangan sing duwe. Kebengen kosok baline ...
   a. kesuken      b. kawaanan    c. kesuren     d. awan-awan


Tidak ada komentar

Harap berkomentar dengan sopan dan sesuai topik

Gambar tema oleh 5ugarless. Diberdayakan oleh Blogger.